Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, která se bude konat dne
8.6.2018 od 18:00 v gymnastickém sále.


Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.


Program členské schůze:

1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Ověření usnášeníschopnosti
4. Schválení programu členské schůze
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
7. Plán činnosti na následující období
8. Ostatní a diskuze
9. Závěr a ukončení schůze


V Dobříši 23.5.2018


Petra Pilousová
místopředseda Gymnastiky Dobříš, z.s.