Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, z.s., která se bude konat
dne 23.5.2023 od 16.30,
Místo: kancelář, Pražská 711, Dobříš.

Všichni členové spolku jste srdečně zváni.
 
Program členské schůze:
1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Ověření usnášení schopnosti
4. Schválení programu členské schůze
5. Zpráva o celoroční činnosti klubu za rok 2022
6. Zpráva o hospodaření za rok 2022
7. Plán činnosti na následující období 2023
8. Ostatní a diskuze
9. Závěr a ukončení schůze
V Dobříši 23. 4. 2023
 
Magdalena Carbochová
místopředseda Gymnastika Dobříš, z.s.