Obchodní podmínky

Gymnastika Dobříš, z. s.
 
Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Gymnastika Dobříš, z. s., jako prodávající a na straně druhé je klient.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 
Objednání kurzu

Objednávat je možno prostřednictvím  přihlašovacího formuláře na www.gymnastika-dobris.cz.

Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný kurz, klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami Gymnastiky Dobříš z.s.

 

Platba

Platbu je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení emailu potvrzující přihlášku, nejpozději tak, aby byla částka připsána na účet č.: 2200229466/2010, variabilní symbol: rodné číslo, specifický symbol: číslo kurzu, do zprávy pro příjemce: jméno dítěte, do 7 dnů od tohoto emailu. Pokud není v den splatnosti platba připsána na účet, je klient vyzván k jejímu uhrazení prostřednictvím emailu. Pokud se tak nestane do dvou pracovních dnů, je přihláška automaticky stornována (odstoupení od smlouvy ze strany Gymnastiky Dobříš s okamžitým účinkem) a místo je nabídnuto náhradníkům.

 Za již jednou zaplacený kurz se peníze zpět nevracejí. Kurz lze přerušit či převést do dalšího pololetí pouze ze závažných zdravotních důvodů nebo při změně bydliště.

 

Cena kurzů

Cena kurzů je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetových stránkách www.gymnastika-dobris.cz

Cena kurzu je platná za jedno školní pololetí (1. pololetí: září - leden, 2. pololetí: únor - červen).

 

Pojištění

Všichni účastníci kurzů Gymnastiky Dobříš jsou zároveň registrováni jako členové a v rámci
členství mají uzavřenou úrazovou pojistku.

 

Ochrana osobních údajů

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Více o ochraně osobních údajů najdete na našich stránkách v sekci: GDPR.

 
Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.