Obchodní podmínky

Gymnastika Dobříš, z. s.
 
Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Gymnastika Dobříš, z. s., jako prodávající a na straně druhé je klient.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 
Objednání kurzu

Objednávat je možno prostřednictvím  přihlašovacího formuláře na www.gymnastika-dobris.cz.

Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný kurz, klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami Gymnastiky Dobříš z.s. a GDPR.

 

Platba

Platbu je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po prvním pořádaném tréninku od odeslání/ podpisu přihlášky, nejpozději tak, aby byla částka připsána na účet č.: 2200229466/2010, variabilní symbol: číslo přihlášky (viz potvrzující email), do zprávy pro příjemce: jméno dítěte, do 48 hodin před začátkem následujícího konaného tréninku (u dětí cvičících 2x týdně do 24 hodin po ukončení druhého konaného tréninku). Pokud není v den splatnosti platba připsána na účet, je klient vyzván k jejímu uhrazení prostřednictvím emailu. Pokud se tak nestane do následujícího pracovního dne od výzvy, je přihláška automaticky stornována (odstoupení od smlouvy ze strany Gymnastiky Dobříš s okamžitým účinkem), účastník nemá přistup na další hodinu tréninku a místo je nabídnuto náhradníkům.

Pouze po prvním tréninku lze odstoupit od závazné přihlášky, po druhém se kurzovné již zpět nevrací. Kurz lze přerušit či převést do dalšího pololetí pouze ze závažných zdravotních důvodů nebo při změně bydliště.

 

Cena kurzů

Cena kurzů je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetových stránkách www.gymnastika-dobris.cz

Cena kurzu je platná za jedno školní pololetí (1. pololetí: září - leden, 2. pololetí: únor - červen).

 

Pojištění

Všichni účastníci kurzů Gymnastiky Dobříš jsou zároveň registrováni jako členové a v rámci
členství mají uzavřenou úrazovou pojistku.

 

Ochrana osobních údajů

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Více o ochraně osobních údajů najdete na našich stránkách v sekci: GDPR.

 
Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.