VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Příměstský tábor Gymnastika Dobříš

 

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor.

 

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře. Objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), provozovatel – Gymnastika Dobříš, z. s.
 1. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou online přihláškou na příměstský tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem zaplacením tábora. 
 1. Informovaný souhlas zákonného zástupce.

Rodič vyplněním a odesláním přihlášky dává souhlas organizaci Gymnastika Dobříš, z. s. (dále jen „Správce“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o přihlášeném dítěti obsažené v zaslané přihlášce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení dítěte,
 • datum narození dítěte,
 • bydliště,
 • emailová adresa zák. zástupce,
 • jméno zák. zástupce,
 • telefonický kontakt zák. zástupce 
 1. Účastník tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků příměstského tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě. 
 1. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:
 • Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
 • Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
 • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit hlavní vedoucí. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu hlavního vedoucího (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.
 • Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
 • Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 • Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 • Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí). 
 1. Zákonný zástupce je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jeho dítětem, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s táborovým řádem/režimem dne. V případě, že dítě poškodí majetek pořadatele nebo majetek jiného účastníka tábora, zavazuje se rodič, že uhradí celou výši škody. 
 1. Na příměstský tábor musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na příměstský tábor samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj provozovatel nepřebírá zodpovědnost. 
 1. Každý den po ukončení příměstského tábora si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu, je nutné ráno při předání dítěte vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost. 
 1. Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nenosil s sebou drahou elektroniku, telefon, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akce nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, provozovatel akce neodpovídá za ztrátu věcí dítěte. 
 1. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu gymnastika-dobříš.cz a zaplacení zálohy 1350,-Kč (možnost i plné ceny 2700,-Kč) do 7 dnů po přihlášení. Doplatek 1350,-Kč nejpozději 15 dní před začátkem příslušného turnusu. V případě malého zájmu v účasti tábora a tím nenaplnění kapacity, se tábor v daném turnusu nekoná. Tuto skutečnost rodičům sdělíme do 30.6. 
 1. Cenové podmínky a způsob úhrady: provozovatel má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. 
 1. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení účasti se provádí pouze e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a je stornována ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 13. těchto smluvních podmínek. 
 1. Výše stornovacího poplatku:
  • Storno 31 a více dní před začátkem tábora – objednavatelům náleží zálohová cena úplaty tábora
  • Storno 14 a méně dní před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty tábora
  • Ukončení tábora v jeho průběhu – storno 100% z úplaty tábora
  • Při nahrazení účasti náhradníkem náleží objednavatelům plná cena úplaty tábora 

V případě onemocnění dítěte během příměstského tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na akci, bude vrácena poměrná část nákladů pobytu po vyúčtování celé akce (za neodebranou stravu). 

Pokud dítě onemocní před nástupem na tábor (doložené lékařské potvrzení), lze částku přesunout na jiný termín. 

Pokud se z důvodu vládního opatření (Covid-19) v roce 2022 tábory konat nebudou, bude objednavatelům vrácena úplata v plné výši. 

 1. Zákonný zástupce tím, že přihlásil dítě na tábor prohlašuje, že je dítě zdravé a schopné se zúčastnit příměstského tábora. Zákonný zástupce při nástupu na tábor odevzdá kopii kartičky zdravotní pojišťovny a prohlášení o bezinfekčnosti. 
 1. V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s tím, že děti budeme fotit, musí na tuto skutečnost upozornit při nástupu dítěte na tábor. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci táborů, výletů a obdobné činnosti v režii Správce a to na sociálních sítích, webových stránkách, fyzických nosičích, reklamních spotech a dalších reklamních nosičích. 
 1. Zákonný zástupce odesláním přihlášky a potvrzením o přijetí všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat a poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

 

 

          V Dobříši 04.03.2022                                                                     Pořadatel tábora Gymnastika Dobříš, z. s.